Kanun Numarası : 6698 – Kabul Tarihi : 24/3/2016 – Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/4/2016 Sayı : 29677 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 57

Tüm maddeler

KVKK 1 KVKK 2 KVKK 3 KVKK 4 KVKK 5 KVKK 6
KVKK 7 KVKK 8 KVKK 9 KVKK 10 KVKK 11 KVKK 12
KVKK 13 KVKK 14 KVKK 15 KVKK 16 KVKK 17 KVKK 18
KVKK 19 KVKK 20 KVKK 21 KVKK 22 KVKK 23 KVKK 24
KVKK 25 KVKK 26 KVKK 27 KVKK 28 KVKK 29 KVKK 30
KVKK 31 KVKK 32 KVKK 33 GEÇİCİ 1 GEÇİÇİ 2

BİRİNCİ BÖLÜM – Amaç, Kapsam ve Tanımlar

MADDE 1– Amaç

MADDE 2 – Kapsam

MADDE 3 – Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM – Kişisel Verilerin İşlenmesi

MADDE 4 – Genel ilkeler

Madde 5 – Kişisel verilerin işlenme şartları

MADDE 6 – Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

MADDE 7 – Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi

MADDE 8 – Kişisel verilerin aktarılması

MADDE 9 – Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Haklar ve Yükümlülükler

MADDE 10 – Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü

MADDE 11 – İlgili kişinin hakları

MADDE 12 – Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Başvuru, Şikâyet ve Veri Sorumluları Sicili

MADDE 13 – Veri sorumlusuna başvuru

MADDE 14 – Kurula şikâyet

MADDE 15- Şikâyet üzerine veya resen incelemenin usul ve esasları

MADDE 16– Veri Sorumluları Sicili

BEŞİNCİ BÖLÜM – Suçlar ve Kabahatler

MADDE 17- Suçlar

MADDE 18– Kabahatler

ALTINCI BÖLÜM – Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Teşkilat

MADDE 19– Kişisel Verileri Koruma Kurumu

MADDE 20- Kurumun görevleri

MADDE 21– Kişisel Verileri Koruma Kurulu

MADDE 22– Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 23– Kurulun çalışma esasları

MADDE 24– Başkan

MADDE 25– Başkanlığın oluşumu ve görevleri

MADDE 26– Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ve uzman yardımcıları

MADDE 27– Personele ve özlük haklarına ilişkin hükümler

YEDİNCİ BÖLÜM – Çeşitli Hükümler

MADDE 28– İstisnalar

MADDE 29- Kurumun bütçesi ve gelirleri

MADDE 30– Değiştirilen ve eklenen hükümler

MADDE 31– Yönetmelik

GEÇİCİ MADDE 1– Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2

MADDE 32– Yürürlük

MADDE 33– Yürütme