Bir Gerçek Kişinin Adının Geçtiği Köşe Yazısının Silinmesi Talebi

Bir gerçek kişinin adının geçtiği bir gazetedeki köşe yazısının, kişinin hala kamuyu ilgilendiren ...


Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Şekilde İnternet ve Sosyal Medya Mecralarında Paylaşılması

İlgili kişiye ait özel nitelikli kişisel veri olan sağlık raporunun, bir Hastane nezdinde hast...


İş Başvurusu Sürecinde İşlenen Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Şekilde Paylaşılması

a) İlgili kişi tarafından, online olarak insan kaynakları hizmeti sunan veri sorumlusuna ...


Kişisel Veri Güvenliği İhlalinin Geç Bildirimi

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin veri soruml...


Açık Rızanın Hizmet Şartına Bağlanması

Veri sorumlusu tarafından Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi kap...


İşlenme Amacının Gerektirdiğinden Fazla Kişisel Veri İşlenmesi/Aktarılması (Veri Minimizasyonu İlkesine Aykırılık)

Mahkemece veri sorumlusundan ilgili kişi hakkında bazı kişisel verilerin talep edilmesi ve veri sor...


Veri Sorumlusu Tarafından Kanunda Belirlenen Süre İçerisinde İlgili Kişiye Cevap Verilmemesi

İlgili kişinin veri sorumlusuna Kanunun 11 nci maddesinde sayılan hakları kapsamında başv...


İlgili Kişinin Kişisel Verilerinin Silinmesi Talebinin Yerine Getirilmemesi

Veri sorumlusunun, halihazırda aktif olmayan müşterisinin (ilgili kişi) kişisel verilerin...


Kişisel Veri Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Uygun Güvenlik Düzeyini Temin Etmeye Yönelik Gerekli İdari ve Teknik Tedbirlerin Alınmaması

a) Veri sorumlusu tarafından müşterisinin (ilgili kişi) kişisel verilerinin yer aldığı bir belgenin...


Kanunda Yer Alan Genel İlkelere Aykırı Şekilde Kişisel Veri İşlenmesi (Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma ile Belirli, Açık Ve Meşru Amaçlar İçin İşleme İlkelerine Aykırı Kişisel Veri İşlenmesi)

Veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin talebi üzerine gerçekleştirilen işlemde veri sorumlus...


Kanuna Aykırı Şekilde Kişisel Verilerin Paylaşılması

Veri sorumlusu tarafından, bir şirketin çalışanlarına e-posta yoluyla gönderilen sözleşme örne...


İlgili kişinin eczaneden temin ettiği ilaç bilgisinin açık rıza alınmaksızın eczane tarafından üçüncü kişilerle paylaşılması (2018/143)

“Sağlık verilerini Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan işleme şartlarından birine dayanmadan üçüncü b...


Kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önleme yükümlülüğünü yerine getirilmemesi (2018/91)

“Kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önleme” yükümlülüğünü yerine getiremeyen veri sorumlus...


İşlenme sebepleri devam eden kişisel verilerin silinmesi talep edilemez. (2018/69)

“Sicil dosyalarındaki kişisel verilerin, işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmaması seb...


Aydınlatma metninin okunduğu ve açık rızanın verildiği ayrı işlemlerle ispatlanmalıdır. (2018/90)

“Veri sorumlusu tarafından aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza onayı alınması süreçlerinin ayrı ayr...


Kurul Kararının gereği en geç 30 günlük süresi içerisinde veri sorumlusu tarafından yerine getirilmelidir. (2018/118)

“Kurul Kararının gereğinin süresi içinde yerine getirilmemesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kur...


Tüzel kişiliğe ait elektronik ortamda yer alan verilerin başka bir tüzel kişilik tarafından talep edilemeyeceği (2018/131)

“Tüzel kişiliğe ait elektronik ortamda yer alan verilerin başka bir tüzel kişilik tarafından talep ...


İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi gereğince kişisel verilerin belirlenen süreden önce silinemeyeceği (2018/142)

“İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilk...


Yargı mercilerinin görev alanına giren ve yargıya intikal ettirilmiş olan konularla ilgili Kuruma yapılan başvurular, Kanun kapsamında değerlendirilemez. (2018/156)

“Yargı mercilerinin görev alanına giren konularla ilgili Kuruma yapılan başvurular hakkında” Kişise...


Veri sorumlusunun kanuni yükümlülüğünü yerine getirmek için işlediği kişisel verileri meşru menfaat çerçevesinde kullanabileceği (2019/78)

“Veri sorumlusunun kanuni yükümlülüğünü yerine getirmek için işlediği kişisel verileri meşru menfaa...


Facebook Nezdinde Gerçekleşen Veri İhlalinin Değerlendirilmesi

Facebook hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11.04.2019 tarih ve 2019/104 sayılı Karar Özeti...


İlgili Kişinin T. C. Ziraat Bankası A. Ş.’ye Yaptığı Başvurunun Cevaplandırılmaması Ve Veri Sorumlusu Tarafından İnternet Üzerinden Yayımlanan Aydınlatma Metninin Mevzuatta Düzenlenen Şartları Taşımaması

“İlgili kişinin yaptığı başvuruyu cevaplandırmayan ve internet sitesi üzerinden yayımladığı aydınla...


Şahsın Kendisi ve Ailesi Hakkındaki Kişisel Bilgilere Hukuk Dışı Yollarla Erişilerek Rızası Dışında Yargıya ve Üçüncü Kişilere Aktarılması (2019/47)

“Bir şahsın, kendisi ve ailesi hakkındaki kişisel bilgilere hukuk dışı yollarla erişerek rızası dış...


Teknik Servis Hizmeti Veren Firmanın Müşterilerine Verdiği Form/Takip Numarasının Son Hanelerinin Değiştirilmesi Yoluyla Farklı Kişilere Ait Kişisel Verilere Ulaşıldığı Yolunda Kuruma İletilen İhbarın İncelenmesi ve İhbara İlişkin Alınan Kurul Kararının Yerine Getirilmemesi (2019/23)

“Teknik servis hizmeti veren firmanın müşterilerine verdiği form/takip numarasının son hanelerinin ...


Kurul Kararının Yerine Getirilmemesi (2019/52)

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 05/03/2019 tarihli ve 2019/52 sayılı Kararı Karar Tarihi: ...


Clickbus Seyahat Hizmetleri A. Ş. Tarafından Veri İhlal Edilmesi (2019/141)

Clickbus Seyahat Hizmetleri A.Ş. hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16.05.2019 tarih ve 201...


Marriot International Inc. Tarafından Veri İhlali Edilmesi (2019/143)

Marriott International Inc. hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16.05.2019 tarih ve 2019/143...


Cathay Pasific Airway Limited Tarafından Veri İhlal Edilmesi (2019/144)

Cathay Pasific Airway Limited hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16.05.2019 tarih ve 2019/1...


Kurumsal E-posta Hizmetinin, Google (Gmail) Üzerinden Yine Aynı Uzantıya Sahip Olarak Kullanılıp Kullanılamaması (2019/157)

Kurumsal E-posta Hizmetinin, Google (Gmail) Üzerinden Yine Aynı Uzantıya Sahip Olarak Kullanılıp Ku...


Bir Varlık Yönetim Şirketi Tarafından İlgili Kişiye Aynı Konu İle İlgili Birden Çok Mesaj Gönderilmesi (2019/159)

Bir varlık yönetim şirketinin ilgili kişiye aynı konu ile ilgili birden çok mesaj gönderimine ilişk...


Bir Anonim Şirket (Veri Sorumlusu) Tarafından İlgili Kişinin Açık Rızası Dışı Elektronik Ticari İleti Gönderilmesi (2019/162)

Bir anonim şirketin (veri sorumlusu) ilgili kişinin açık rızası dışı elektronik ticari ileti gönder...


Spor Salonu Hizmeti Sunan Veri Sorumlularının, Üyelerinin Giriş-Çıkış Kontrolünü Biyometrik Veri İşleyerek Yapması (2019/165)

Spor salonu hizmeti sunan veri sorumlularının, üyelerinin giriş-çıkış kontrolünü biyometrik veri iş...


İlgili Kişiye Ait Telefon Numarasına Kendisine Ait Olmayan İçeriğin Gönderilmesi (2019/166)

İlgili kişiye ait telefon numarasına kendisine ait olmayan içeriğin gönderilmesi ile ilgili Kişisel...


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarafından Öğrencilerin Kişisel Verisi Niteliğindeki Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Yayımlanması (2019/188)

Öğrencilerin kişisel verisi niteliğindeki sınav sonuçlarını internet ortamında yayımlayan Mimar Sin...


Bir Yatırım Şirketi Tarafından İlgili Kişinin Cep Telefonu Numarasının Herhangi Bir Veri İşleme Şartına Dayanmadan İşlenmesi ve Reklam/Bilgilendirme Amaçlı Aranması (2019/204)

“Bir yatırım şirketi tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasının herhangi bir veri işleme şa...